Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Special Billing
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Enterprise Resource Planning
• Business Planning
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
• Business Enterprise
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Business Exclusives
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart


Natural Special Biling ( SQL Scripting )

- Download Data Sheet

- รองรับ DataBase Engine ทั้ง SQLite, MySQL, SQL Server & PostgreSQL

- ต้องการ ผู้เชียวชาญ ในสายงานด้าน Relational DataBase Management Systems เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบ

- ความเร็ว ในการประมวลผล ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของ DataBase Engine ในฝั่ง Server และ การลงทุนด้านประสิทธิภาพทาง Hardware ของ Server ตรง ๆ

- ไม่รองรับ Real-Time Processing ในการปรับเปลี่ยน Condition แล้ว Query แสดง Report ได้ทันที เพราะเป็นข้อจำกัดของ DataBase Engine ( แต่จะรองรับ Batch Processing ทำงานตาม Schedule Report เป็นหลัก )

- ไม่รองรับ AI แบบ Expert Systems หรือ Line Revert เทียม ในการลดความผิดพลาด Error จาก 30 - 50% ให้เหลือ 5 - 10 % หรือ Optimize เหลือ 3 - 5 % อันเนื่องจากสายนอก Trunk Co.Line ไม่มี Signal ยืนยันการโทรจากชุมสาย ( เพราะต้องใช้ Real-Time Processing ใน DataBase Enigne แต่พวก SQL Scripting ไม่มีความเร็วในการประมวลผลเพียงพอ )

- ไม่รองรับ การซ่อมแซมตนเอง เพราะเป็นข้อจำกัด ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่าน DataBase Engine ทั้ง MySQL, SQL Server หรือ PostgreSQL ที่ลูกค้าเลือกใช้ ( จุดเด่นของ Natural Billing ลูกค้า แทบ ...ไม่ต้องซื้อ Maintenance หรือ จ้างผู้เชียวชาญด้าน DataBase เพราะ Software สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมตนเอง ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ 10 - 20 ปี หาก Hardware ไม่มีปัญหา )

- เราพัฒนา Natural Special Billing ด้วย Microsoft LINQ และ Microsoft Entity Framework ซึ่งเป็น DataBase Technology ที่ดีที่สุด ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในปัจจุบัน ( หาก ไม่เทียบกับ Hi-Speed OODB : Object Oriented DataBase ของเรา ซึ่ง OODB ทำงานเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า ใน Natural Billing มาตั้งแต่ปี 2536 )LINQ by C# : Language Integrated Query

        จุดเด่น คือ เราสามารถนำผลของ Query มา Query ซ้ำ ใน Cache ใหม่ได้ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Query เพื่อแสดง Detail Report แล้วค่อยทำ Summary หรือ Analytics ดู Traffic หลากหลายรูปแบบใน In-Memory


Professional Edition [ SQLite ]

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ ตั้งแต่ ฿30,000 On Site ในกรณีจำเป็น ฿50,000 พร้อม On Site เพื่อแก้ปัญหา

งานบริการ Remote Service ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk & Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

2023 / 2566


ค่าลิขสิทธิ์

BILLING


ค่าลิขสิทธิ์

HOTEL Service


ค่าบริการขั้นต่ำ

Remote Service / Year

125 111001 5,000 20,000 10,000
250 111002 10,000 20,000 15,000
375 111003 15,000 20,000 20,000
500 111004 20,000 20,000 25,000

1,000 111010 30,000 30,000 30,000
2,000 111020 60,000 - 40,000
3,000 111030 90,000 - 50,000
4,000 111040 120,000 - 60,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Desktop Application ( WinForms ทำงานบน Windows 7, 10, 11 หรือ Server 2016, 2019, 2022 )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Upgrade Rate & Software ฟรี อย่างน้อย 1 ปี

 • รองรับ DataBase Engine เฉพาะ LINQ for SQLite

 • เพิ่ม Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

  และ คิดค่าบริการโทรศัพท์ ตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • รองรับ Standalone Telephone Billing ในการรวบรวมข้อมูลโทรศัพท์

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Single-PABX / IP Phone / VOIP

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Save File ได้ทั้งแบบ อัตโนมัติ และ รอ DataBase Query

  เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File ( CSV & Tab Delimited )

 • พัฒนา Graphical User Interface ด้วย Visual C# กับ WinForms & Custom Controls .NET 7 AOT Native

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทุกรูปแบบ ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 4 Core RAM 8 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 10, 11 หรือ Server 2016, 2019, 2022

 • คิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของแต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อมกันหลากหลายสูตร )


  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง ทุกรุ่น ทุก Protocol

   ตรวจสอบ การโอนสาย ตรวจสอบ Condition Code เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด

   • Avaya IP Office

   • TOSHIBA & NORTEL

   • Iwatsu รุ่น ADIX-M กับ UX

   • SIEMENS 3000 / 4000 / 8000

   • LG IP-PABX รุ่น iPECS / IPKTS

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Panasonic รุ่น TDA / TDE - 100 / 200 / 600 ฯลฯ

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อมกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • UniXcape, Grandstream

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager ExpressClient \ Server Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ ตั้งแต่ ฿30,000 On Site ในกรณีจำเป็น ฿50,000 พร้อม On Site เพื่อแก้ปัญหา

งานบริการ Remote Service ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk & Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

บริการ Customized เฉพาะ CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

2023 / 2566


ค่าลิขสิทธิ์

BILLING


ค่าลิขสิทธิ์

BOOKING


Remote Service และ

Customize CDR / Year

125 121001 10,000 40,000 20,000
250 121002 20,000 40,000 30,000
375 121003 30,000 40,000 40,000
500 121004 40,000 40,000 50,000

1,000 121010 60,000 60,000 60,000
2,000 121020 120,000 - 70,000
3,000 121030 180,000 - 80,000
4,000 121040 240,000 - 90,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Desktop Application ( WinForms & WPF ทำงานผ่าน TCP / IP ไม่จำกัดจำนวน Client )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Upgrade Rate & Software ฟรี อย่างน้อย 3 ปี

 • รองรับ DataBase Engine ทั้ง MySQL, SQL Server หรือ PostgreSQL

 • เพิ่ม Schedule เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ อัตโนมัติ และ รอ DataBase Query

  หรือ Save File เป็น PDF, HTML, RTF, Word, Excel, Text File & Document ต่าง ๆ

  เน้น Pivot Grid สามารถ Import / Export ร่วมกับ Microsoft Office ผ่าน OpenXML

 • เพิ่ม 3D Business Intelligence ในลักษณะของ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์แตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ไม่เกิน 8 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน

 • คิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของแต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อมกันหลากหลายสูตร )ASP.NET Dynamic Web  

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ ตั้งแต่ ฿30,000 On Site ในกรณีจำเป็น ฿50,000 พร้อม On Site เพื่อแก้ปัญหา

งานบริการ Remote Service ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk & Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

บริการ Customized เฉพาะ CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

2023 / 2566


ค่าลิขสิทธิ์

BILLING


ค่าลิขสิทธิ์

BOOKING


Remote Service และ

Customize CDR / Year

125 141001 10,000 40,000 20,000
250 141002 20,000 40,000 30,000
375 141003 30,000 40,000 40,000
500 141004 40,000 40,000 50,000

1,000 141010 60,000 60,000 60,000
2,000 141020 120,000 - 70,000
3,000 141030 240,000 - 80,000
4,000 141040 320,000 - 90,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Real-Time Web on Microsoft IIS 10

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Upgrade Rate & Software ฟรี อย่างน้อย 3 ปี

 • รองรับ DataBase ทั้ง MySQL, SQL Server หรือ PostgreSQL

 • พัฒนาด้วย ASP.NET Blazor 7 with C# .NET 7 AOT Native

  Reactive programming with Asynchronous Data Streaming.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย HTML5 + CSS3 พร้อม Bootstrap และ TypeScript

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Apple Safari, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save และ Dowlond เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File
Enterprise Edition  

Develop by  Visual C# 2022 .NET Multi-platform App UI

Run On iOS, Android, Linux, MacOS, Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


จำนวน Account
รหัสสินค้า

2023 / 2566


ค่าลิขสิทธิ์

BILLING


ค่าลิขสิทธิ์

BOOKING


ค่าบริการ on Side

และ Customize / Year

125 161001 - - -
250 161002 50,000 70,000 50,000
375 161003 60,000 70,000 60,000
500 161004 70,000 70,000 70,000

1,000 161010 100,000 100,000 100,000
2,000 161020 200,000 - 110,000
3,000 161030 300,000 - 120,000
4,000 161040 400,000 - 130,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Enterprise Application

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Upgrade Rate & Software ฟรี อย่างน้อย 5 ปี

 • รองรับ Dynamic Web ด้วย ASP.NET ไม่จำกัดจำนวน Client

 • รองรับ Client / Server Edition ด้วย WPF ไม่จำกัดจำนวน Client

 • รองรับ Mobile App และ Desktop Client / Server แบบ Cross-Platform

 • Server Application รองรับการทำงานบน Universal Windows Platform

  เก็บข้อมูลไว้ใน Sandbox เพื่อ Security สูงสุด บน Microsoft Windows

  แม้แต่ Administrator ก็มิอาจเข้าถึง Data File ใน Sandbox ใด ๆ ได้Last update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199