Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Windows App
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Artificial Intelligence
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript
Natural X-Biling 2018

        เน้นพัฒนาด้วย C++ ร่วมกับ Direct3D แล้วต่อยอดด้วย C# ร่วมกับ WebGL & Unity 3D สำหรับพัฒนา Mobile App ด้วย Xamarin และ Integration กับ Big Data Analysis เช่น Visual R & Python โดยจะรองรับ ทั้ง Multi-tasking, Multi-threading, Concurrent, Parallel & Asynchronous Programming เป็นพื้นฐาน ( เพื่อเน้นงานด้าน Contact Center, Call Center หรือ Telephone Analysis )

 • Natural X-Biling 2018 เน้นพัฒนาบน .NET Framework และ Universal Windows 10

  จะเปลี่ยน Graphical User Interface มาเป็น XAML & DirectX พัฒนาด้วย Visual C# 2017

 • Natural X-Biling 2018 แต่ละ Client เน้น Real-Time Backup & Mirror กับ Centralized Server

  โดยใช้ Record Swap ระหว่าง RAM กับ Storage เมื่อ Query จะส่งผลมาเฉพาะ Array Primary Object

  ซึ่งประกอบด้วย Transaction ID และ Value ของ Speical Fields เพื่อ Verify กับ Cache Management

  หากไม่มี หรือ มีแต่ไม่ตรง กับ Cache ถึงจะร้องขอ Record นั้นมา Verify จาก Server พร้อมแจ้งปัญหากลับ

Product


Develop by


Power


GUI & Dynamic Web

Natural X-Billing เพิ่ม C# 2017
Integration & Cooperating

with OpenXML & App Store

Direct3D + XAML &

Real-Time Web Built-in App
Natural E-Billing UWP / C++
User Interface & Cooperating

with OpenXML & Win Store

Direct2D + XAML &

Real-Time Web Built-in App
Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Cross-Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Centralized Server

Service / Year
128 E1001 15,000 15,000
256 E1002 20,000 20,000
384 E1003 25,000 25,000
512 E1004 30,000 30,000

1,024 E1010 40,000 40,000
2,048 E1020 80,000 80,000
3,072 E1030 120,000 120,000
4,096 E1040 160,000 160,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 2,500 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows 10


Desktop Centralized Server ( พื้นฐานเป็น UWP / C++ แล้วต่อยอดด้วย C# .NET Core )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  ISO / IEC 27001 ป้องกันแต่ละ Record ด้วย Sandbox ,

  Encryption และ Transaction Flows ป้องกัน N-Tier ด้วย

  Remote Logic Interface & Dynamic Object บน Binary Protocol

 • OODB รุ่น 2.11 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา 4D = Graphic 3D + Simulation ( Artificial Intelligence ) ด้วย Direct3D 11

  และ รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 2 GHz RAM 2 GB & DirectX 11 สำหรับ Windows 7, 10 & Server 2012, 2016

 • เพิ่ม มิติแห่งกาลเวลา สำหรับ Configuration ต่าง ๆ หรือ Object ต่าง ๆ ใน Department ณ. ช่วงเวลาต่างกัน

  เพื่อย้อนกลับไป ประมวลผล หรือ ทำรายงาน ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือ กลับไปใช้ Configuration เดิม

 • HRM : Human Resource Management ( วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์ เทียบกับ พนักงาน และ Feng Shui Cycle )

  รวมประวัติพนักงาน แต่ละบุคคลทำงานได้หลาย Extension แต่ละ Extension ใช้งานได้หลายคน หรือ ทั้ง 2 รูปแบบ

  คำนวณหา ทิศ - ต่ำแหน่ง การนั่งทำงาน & วันเวลา ให้เหมาะสม กับ หน้าที่การงาน & สถานะการณ์ของแต่ละบุคคล

 • เป็น Centralized Telephone Billing รองรับความหลากหลายของข้อมูลโทรศัพท์ พร้อม ๆ กัน ได้มากกว่า 128 PABX

  ผ่าน TCP/IP, FTP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client เพื่อช่วย Server กระจายแบ่งเบาการประมวลผล ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉินDynamic Web ( Bulit-in Application )

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Cross-Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Centralized Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E2001 30,000 30,000
256 E2002 40,000 40,000
384 E2003 50,000 50,000
512 E2004 60,000 60,000

1,024 E2010 80,000 80,000
2,048 E2020 160,000 160,000
3,072 E2030 240,000 240,000
4,096 E2040 320,000 320,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )
Professional Unified Edition  

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Cross-Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Centralized Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E3001 60,000 60,000
256 E3002 80,000 80,000
384 E3003 100,000 100,000
512 E3004 120,000 120,000

1,024 E3010 160,000 160,000
2,048 E3020 320,000 320,000
3,072 E3030 480,000 480,000
4,096 E3040 640,000 640,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 3,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows 10


Desktop Centralized Server ( พื้นฐานเป็น UWP / C++ แล้วต่อยอดด้วย C# .NET Core )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Full Customize @ CDR / SMDR Format

  ด้วย Field, Character หรือ Condition แต่ละ Record

  ทั้ง XML, JSON & Binary หลากหลาย PABX พร้อมกัน

 • เพิ่ม Mapping Trunk เพื่อ Cross Newtork ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการโอนสายข้าม Network หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลรวมกันเสมือนเป็น Record เดียวกัน

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

  โดยเน้น Pivot Grid ทำงานร่วมกับ Microsoft Office ( ต้องซื้อ Client เพิ่ม )

 • เพิ่ม Graphic Report ด้วย WebGL & HTML5 Canvas ( Feng Shui Cycle )

  หรือ Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts และ Data Visualization

 • เพิ่ม Compare Report เทียบ ระหว่าง เดือน ทั้ง ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • CRM : Customer Relationship Management ( วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมของลูกค้า )

  แยกกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง รวมเป็น Project หรือ องค์กรบริษัทของลูกค้า เทียบกับ Feng Shuiเพิ่ม Dynamic Web 3D on Microsoft IIS 8 ( กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • ASP.NET Core with Angular 6

  3D Graphic User Interface on Web

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Real-Time Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.9

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไข ...ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web และ

  Dynamic Query กลับมาสั่งทำ Real-Time Report เป็น PDF File หรือ HTML5 ใหม่ ได้ทันที


Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Cross-Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E4001 60,000 60,000
256 E4002 80,000 80,000
384 E4003 100,000 100,000
512 E4004 120,000 120,000

1,024 E4010 160,000 160,000
2,048 E4020 320,000 320,000
3,072 E4030 480,000 480,000
4,096 E4040 640,000 640,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )
Client / Server Unified Edition  

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Cross-Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E5001 120,000 120,000
256 E5002 160,000 160,000
384 E5003 200,000 200,000
512 E5004 240,000 240,000

1,024 E5010 320,000 320,000
2,048 E5020 640,000 640,000
3,072 E5030 960,000 960,000
4,096 E5040 1,280,000 1,280,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 3,500 บาท / Client ทำงานข้าม Firewall ผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows 10


Desktop Centralized Server ( Desktop App ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Schedule หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server

  ผ่าน SqlClient ทั้ง Record และ Report รองรับ External Customize

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละแผนก หรือ แต่ละสาขา )

  Engineer สามารถติดตาม Real-Time Record หรือ CDR / Log ของ แต่ละ Device

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • เพิ่ม Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่ม Front Office สำหรับ Hotel Management และ HIS : Hospital Information System พร้อม Customzie

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ในลักษณะ Soical Business โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น ให้กับ ต่างชาติ

เพิ่ม Full Help Desk, After Service & Telephone Directory Systems

( สำหรับ Client / Server Edition ขึ้นไป และ กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • Remote Help Desk เชื่อม Controller พร้อมปรับ View

  ทั้ง Desktop, Mobile & Dynamic Web ระหว่าง User กับ Help Desk

  ให้ Automatic และ เก็บ History ลง Transaction Flow เพื่อตรวจสอบโดยง่าย

  ที่สำคัญ >> ไม่มีผลใด ๆ กับ Security การเข้าถึง Model หรือ Business Rule

  มุ่งพัฒนา Social Service ทั้ง Voice, VDO & Chat สำหรับ ลูกค้า และ พนักงาน

  ผูกกับ Inventory และ Transaction Flow เพื่อรวบรวมความพอใจของ Customer

 • รองรับทั้ง Dynamaic Web & Graphic User Interface ( พร้อม E-Mail แจ้ง Status )

  และ Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ไปยัง Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Support & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop & Mobile App


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E8001 120,000 120,000
256 E8002 160,000 160,000
384 E8003 200,000 200,000
512 E8004 240,000 240,000

1,024 E8010 320,000 320,000
2,048 E8020 640,000 640,000
3,072 E8030 960,000 960,000
4,096 E8040 1,280,000 1,280,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )
Unified Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Support & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop & Mobile App


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 E9001 240,000 240,000
256 E9002 320,000 320,000
384 E9003 400,000 400,000
512 E9004 480,000 480,000

1,024 E9010 640,000 640,000
2,048 E9020 1,280,000 1,280,000
3,072 E9030 1,920,000 1,920,000
4,096 E9040 2,560,000 2,560,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Multiply Parallel Processing ( Mobile App / WebAssembly ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  เพิ่ม ISO / IEC 27001 สำหรับ DDoS Protection

  ด้วย Dynamic Distributed & Co-operative Computing

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  อย่างน้อย ๆ Server ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Object Chains


Scope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กรเพิ่ม Dynamic Web 3D on Microsoft IIS 8 ( กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • ASP.NET Core with Angular 6

  3D Graphic User Interface on Web

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Multiple Monitors ( Real-Time Transactions )

  แสงข้อมูล แต่ละแผนก หรือ บริษัทผู้เช่า ตามสิทธิ์ Login

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Real-Time Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.9

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save และ Dowlond เป็น Zip ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

 • รองรับ WIF : Windows Identity Foundation @ SSO : Automatic Logon ข้าม Firewall

  สำหรับ Authentication & Authorization ทำงานบน Windows Server 2012 R2 ขึ้นไป ( IIS 8 )

Last update : June 18, 2018 18:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2018   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( JiniSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199