Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Community
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
• Windows App
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Artificial Intelligence
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript


Natural E-Biling 2018

 • Natural E-Biling 2018 เน้นพัฒนาบน .NET Framework และ Universal Windows 10

  จะเปลี่ยน Graphical User Interface มาเป็น XAML & DirectX พัฒนาด้วย Visual C++ 2017

  ระยะ 3 เดือนแรก เน้นพัฒนาด้วย C++/CLI เพิ่มความสามารถในการทำงานบน .NET Framework

  และ พัฒนาคู่ขนาดกับ C++/WinRT สำหรับทำงานบน Universal Windows 10 รุ่น เมษายน 2018

 • Natural E-Biling 2018 แต่ละ Client เน้น Real-Time Backup & Mirror ร่วมกับ Centralized Server

  โดยใช้ Record Swap ระหว่าง RAM กับ Storage เมื่อ Query จะส่งผลมาเฉพาะ Array Primary Object

  ซึ่งประกอบด้วย Transaction ID และ Value ของ Speical Fields เพื่อ Verify กับ Cache Management

  หากไม่มี หรือ มีแต่ไม่ตรง กับ Cache ถึงจะร้องขอ Record นั้นมา Verify จาก Server พร้อมแจ้งปัญหากลับProduct


Develop by


Power


GUI & Dynamic Web

Natural E-Billing เพิ่ม .NET & UWP
Interface & Cooperating

with OpenXML & Win Store

DirectX + XAML

& Built-in Application
Natural Billing Native C/C++
Engine & Performance

CDR / PMS with PBX & VOIP

MFC & Built-in Application


        ปรับขยายขนาด Temporary DataBase ของ OODB Engine : Object-Oreinted DataBase ในการจัดเก็บข้อมูลลง RAM หรือ หน่วยความจำ เพื่อรองรับ Real-Time Report & Processing หรือ Multiple Monitors สำหรับ Performance สูง ๆ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บลง Permanent DataBase บน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร แบ่งข้อมูลเป็น Section ย่อย ๆ แยกตามรายเดือนรายปี ( 1 พันล้าน Record / Terabyte )

        ส่งผลดีอย่างมาก ๆ ช่วย "ขายเวลา" การจัดเก็บข้อมูลจาก Temporary DataBase ใน RAM หรือ หน่วยความจำ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บยัง Permanent DataBase ลงบน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร ทำให้ DataBase File และ Backup File มีความมั่นคงสมบูรณ์ เพราะสามารถค่อย ๆ ย้ายทีละ Record ในช่วง Performance ต่ำที่สุด และ ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ปล. Temporary DataBase จะมีการจัดเก็บข้อมูลลง Temporary File เกือบทันที เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย )        โดยช่วยรองรับ Centralized Billing ขนาดใหญ่ ใช้ในการ Compare ตรวจสอบการโอนสายโทรศัพท์ข้าม Network เพื่อรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ Record เชื่อมความสัมพันธ์เป็นเสมือน Record เดียวกัน และ ประมวลผลร่วมกัน ( สามารถขยายขนาดกำหนดขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 1 ล้าน Record / Gigabyte โดย Centralized Server หรือ Proxy Server จะพยายามใช้ RAM ทั้งหมดเท่าที่จำเป็น จะปรับขนาด Cache Memory สำหรับ Record Swapping ระหว่าง RAM กับ Storage และ Temporary DataBase เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการประมวลผล )


  * * * หากซื้อ หรือ ซื้อ Upgrade ตั้งแต่ 2017 สามารถ Free Upgrade จาก 3+ ปี เพิ่มเป็น 5+ ปี

          การเพิ่ม License หากเกิน 1 ปี ต้องหักค่าเสื่อมก่อน ปีแรก 50% ปีต่อไป ปีละ 25% แล้วค่อยจ่ายส่วนต่างครับ

          หากเกิน 3 ปี มักเปลี่ยนพนักงานใหม่ และ พนักงานใหม่ ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ Training หรือ ไม่มีการส่งมอบงาน มักชอบมั่ว และ เรียกร้องการบริการแบบฟรี ๆ ( ดังนั้นจึง Free Upgrade เพียง 5+ ปี เพื่อจะได้มีคนเข้าไปให้บริการ โดยยกเลิกแผน Free Upgrade ตลอดชีพ ตามที่ตั้งใจไว้ แม้พยายามทำมาหลายครั้งตลอด 20+ ปี แต่ทำไม่สำเร็จ )

          Natural ประกาศราคาในเวป เพราะบริษัทใหญ่ ๆ สมัยก่อนสั่งซื้อไปจำหน่ายแล้วขายราคาปลีกสูงกว่าราคาส่ง 10 - 20 เท่า หลังหมดระยะเวลาบริการ 1 ปี ลูกค้าไม่ยอมต่อบริการ แต่มักโทรศัพท์มาสั่งให้ Natural บริการต่อฟรี ๆ เพราะคิดว่าเราได้เยอะมากถึง 80% เราจึงจำเป็นต้องประกาศราคา เพื่อให้เห็นขอบเขตการบริการของ Natural เน้นพัฒนา Software Application ให้ดีที่สุดเป็นหลัก ( ส่วนการบริการหลังการขาย เน้นที่ตัวแทนจำหน่าย PABX เพราะ User ส่วนใหญ่ แยกไม่ออกว่า ปัญหาเกิดจาก Telephone หรือ Billing และ คนไทยชอบโยนความรับผิดชอบ )Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Win32 Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

Service / Year
128 B1001 5,000 10,000
256 B1002 10,000 15,000
384 B1003 15,000 20,000
512 B1004 20,000 25,000

1,024 B1010 30,000 30,000
2,048 B1020 60,000 60,000
3,072 B1030 90,000 90,000
4,096 B1040 120,000 120,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Win32 App , .NET App หรือ Universal Windows App ราคา 2,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol บน Windows


Desktop Centralized Server ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Basic Customize @ CDR / SMDR Format

 • Information Security Management System

  ISO / IEC 27001 ป้องกันแต่ละ Record ด้วย Sandbox ,

  Encryption และ Transaction Flows ป้องกัน N-Tier ด้วย

  Remote Logic Interface & Dynamic Object บน Binary Protocol

 • OODB รุ่น 2.4 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม สายนอก & ประเภทการโทร ( หลาย ๆ สูตร )

 • พัฒนา Graphical User Interface ด้วย C++ 17 กับ 2D Drawing / Direct X

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB บน Micrsoft Windows 7, 10 & 2012, 2016

 • เป็น Centralized Telephone Billing รองรับข้อมูลโทรศัพท์ พร้อม ๆ กัน ได้มากกว่า 128 PABX

  ผ่าน TCP/IP, FTP, File & RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX แล้วประมวลผลทันที

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client เพื่อช่วย Server ประมวลผล ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉิน


  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อน

   ไม่รวมค่าบริการ Customzie เพิ่ม

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • SIEMENS HiPath 3000 / 4000 / 8000

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco Call Manager รุ่น 6.0 - 11.0Dynamic Web ( Bulit-in Application )

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.5

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Win32 Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Service หรือ

Customize / Year

128 B2001 10,000 20,000
256 B2002 20,000 30,000
384 B2003 30,000 40,000
512 B2004 40,000 50,000

1,024 B2010 60,000 60,000
2,048 B2020 120,000 120,000
3,072 B2030 180,000 180,000
4,096 B2040 240,000 240,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Win32 App , .NET App หรือ Universal Windows App ราคา 3,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol บน Windows


Desktop Centralized Server ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Full Customize @ CDR / SMDR Format

  ด้วย Field, Character หรือ Condition แต่ละ Record

  ทั้ง XML, JSON & Binary หลากหลาย PABX พร้อมกัน

 • เพิ่ม Mapping Trunk เพื่อ Cross Newtork ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการโอนสายข้าม Network หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลรวมกันเสมือนเป็น Record เดียวกัน

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  Export ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File ( CSV & Tab )

 • เพิ่ม Graphic Report ด้วย XAML & HTML5 Canvas ( Feng Shui Cycle )

  หรือ Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts & Data Visualization

 • เพิ่ม Compare Report เทียบ ระหว่าง ...เดือน ทั้ง ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( เหมือนชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง

   ตรวจสอบ Condition Code ( หรือ ต้องมีการ Customzie เพิ่ม )

   • Avaya IP Office

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • SIEMENS HiPath 3000 / 4000 / 8000

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express


Dynamic Web on Microsoft IIS 8 ( กรณีซื้อ Customizing )

 • ASP.NET with Angular 5

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.5

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • รองรับ Windows Authorization Manager สำหรับ Login ( Private Network )

  สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไข ...ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web และ

  Dynamic Query กลับมาสั่งทำ Real-Time Report เป็น PDF File หรือ HTML5 ใหม่ ได้ทันที


Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Win32 Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server

Service / Year
128 B4001 20,000 30,000
256 B4002 40,000 50,000
384 B4003 60,000 70,000
512 B4004 80,000 90,000

1,024 B4010 120,000 120,000
2,048 B4020 240,000 240,000
3,072 B4030 360,000 360,000
4,096 B4040 480,000 480,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Proxy Server / Universal Windows App ราคา 3,500 บาท / Client ทำงานทะลุ Firewall ผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน Windows 10


Desktop Centralized Server ( Client / Windows Store ใน Private Network ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Schedule หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server

  ผ่าน SqlClient ทั้ง Record และ Report รองรับ External Customize

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละสาขา หรือ บริษัทผู้เช่า )

  Engineer สามารถติดตาม Real-Time Record หรือ CDR / Log ของ แต่ละ PABX

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client ช่วย Server ทำงาน ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉิน

 • เพิ่ม Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่ม Front Office รวมกันเป็น Social Travel พร้อม Customize ให้ Hotel หรือ Service Apartment ...ฟรี

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ของพวกเราเอง โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น กับ Web Site ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกัน

เพิ่ม Full Help Desk, After Service & Telephone Directory Systems

 • Remote Help Desk เชื่อม Controller พร้อมปรับ View

  ทั้ง Desktop, Mobile & Dynamic Web ระหว่าง User กับ Help Desk

  ให้ Automatic และ เก็บ History ลง Transaction Flow เพื่อตรวจสอบโดยง่าย

  ที่สำคัญ >> ไม่มีผลใด ๆ กับ Security การเข้าถึง Model หรือ Business Rule

  มุ่งพัฒนา Social Service ทั้ง Voice, VDO & Chat สำหรับ ลูกค้า และ พนักงาน

  ผูกกับ Inventory และ Transaction Flow เพื่อรวบรวมความพอใจของ Customer

 • รองรับทั้ง Dynamaic Web & Graphic User Interface ( พร้อม E-Mail แจ้ง Status )

  และ Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ไปยัง Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Clinet / Server


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Service

&
Customize / Year

128 B8001 40,000 40,000
256 B8002 80,000 80,000
384 B8003 120,000 120,000
512 B8004 160,000 160,000

1,024 B8010 240,000 240,000
2,048 B8020 480,000 480,000
3,072 B8030 720,000 720,000
3,072 B8030 960,000 960,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Proxy Server / Mobile App ราคา 3,500 บาท / Client ทำงานข้าม Firewall ผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows 10


Multiple Parallel Processing ( Desktop App ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  เพิ่ม ISO / IEC 27001 สำหรับ DDoS Protection

  ด้วย Dynamic Distributed & Co-operative Computing

 • Server 2 ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผล Multiple Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing และ Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Blockchain

  โดยสามารถเลือก Application Server ทั้ง 2 ฝั่ง หรือ 2 เครื่อง เพื่อให้บริการ Desktop Client หรือ Mobile App


Scope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร


Dynamic Web on Microsoft IIS 8

 • พัฒนาด้วย ASP.NET Core 2.0

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Multiple Monitors ( Real-Time Transactions )

  แสงข้อมูล แต่ละแผนก หรือ บริษัทผู้เช่า ตามสิทธิ์ Login

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.5

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • รองรับ WIF : Windows Identity Foundation @ SSO : Automatic Logon ข้าม Firewall

  สำหรับ Authentication & Authorization ทำงานบน Windows Server 2012 R2 ขึ้นไป ( IIS 8 )

Automatic Transaction Flows ระหว่าง Business, Employee และ Customer

ด้วย Blockchain เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา และ ยืนยันการเป็นตัวแทนอย่างแท้จริง
Last update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199